فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پرسشنامه هراس اجتماعی ليبووتيز

پرسشنامه هراس اجتماعی ليبووتيز

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)

مقیاس هوش اجتماعی ترومسو TSIS

قیمت : 3,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین

مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس همدلی اساسی جولیف و فارینگتون

مقیاس همدلی اساسی جولیف و فارینگتون

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه

مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)

مقیاس نگرش های مربوط به عشق LAS

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نگرش ناکارآمد DAS

مقیاس نگرش ناکارآمد DAS

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)

مقیاس نشانگان افت روحیه DS کیسان

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی